News

ACTIEVOORWAARDEN MALIBU SUMMER GIVEAWAY

WERKING EN TOEPASSING - ARTIKEL 1

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PERNOD RICARD NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het NDSM-plein 34, 1033 WB te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18047333, met btw-nummer NL009716166B01, hierna te noemen: de ‘Organisator’, organiseert een promotionele actie onder de naam: ‘Malibu Summer Giveaway, hierna te noemen: de ‘Actie’.
 2. De Actie speelt zich enkel af op Nederlands grondgebied.
 3. Op deze Actie zijn de bepalingen, vastgelegd in de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN 2014 van toepassing. Zie voor uitleg: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2013/12/02/gedragscode-promotionele-kansspelen-2014. De Organisator handelt in overeenstemming met voornoemde Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. De Actie vangt aan op 07/10/2019 ‘Startdatum’ en eindigt op 07/11/2019 ‘Einddatum’, hierna te noemen: de ‘Duur van de Actie’. Deelname is alleen mogelijk binnen de Duur van de Actie.
 5. De Organisator draagt zorg voor de afhandeling van de Actie.
 6. Na de Duur van de Actie bestaat er de mogelijkheid dat de Organisator nog correspondeert en/of communiceert met de Deelnemers van de Actie.

DEELNEMERS - ARTIKEL 2

 1. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een vaste verblijfplaats heeft in Nederland.
 2. Organisator kan de Deelnemer vragen om een kopie van zijn/haar Nederlandse legitimatie (in de vorm van een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs) aan hem te verstrekken. Deze legitimatie dient binnen 30 dagen na het verzoek daartoe te worden overlegd, op straffe van verval van deelname bij het in gebreke blijven daarvan. 

UITSLUITING VAN DEELNAME - ARTIKEL 3

 1. Van deelneming aan de Actie zijn uitgesloten:
  1. De Organisator
  2. Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Actie;
  3. Iedere persoon jonger dan 18 jaar.
 2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
 3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
 4. De Organisator heeft het recht om Deelnemers, die (naar haar redelijk oordeel) overkomen alsof zij frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig beïnvloeden, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
 5. Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers, die zich niet aan deze actievoorwaarden houden of op enige wijze in strijd handelen met de geest van deze actievoorwaarden, te diskwalificeren en van verdere deelname uit te sluiten. Deze beslissing komt uitsluitend toe aan de Organisator en is onherroepelijk. De Deelnemer erkent dat over een eventuele diskwalificatie en uitsluiting van verdere deelname niet wordt gecorrespondeerd.

DEELNAME, SPELREGELS - ARTIKEL 4

 1. Deelname aan deze Actie kan alleen via “[https://webform-console.pernod-ricard.io/pernod-ricard-netherlands/malibu/microsite/malibu-summer-giveaway/v1]”.
 2. U neemt deel aan de Actie als u zich registreert op de website.
 3. Deelnemer geeft door middel van het compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de Organisator tot gebruik van zijn/haar e-mailadres.
 4. Organisator zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de toezending van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.
 5. Eventuele commerciële mailings van Organisator naar het e-mailadres van een Deelnemer, worden alleen verzonden indien de betreffende Deelnemer daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven middels aanvinken van het vakje ‘Ik zou graag informatie ontvangen omtrent evenementen en promoties van Malibu.’.
 6. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.
 7. Aan deelname van deze Actie zijn geen kosten verbonden. Eventuele kosten die de Deelnemer in verband met de Actie (of voortvloeiend uit de Actie) zelf maakt, zoals bijvoorbeeld internetkosten, komen geheel voor rekening van de Deelnemer en de Organisator is hier niet verantwoordelijk voor.

PRIJZEN, WINNEN - ARTIKEL 5

 1. Bij deze Actie maakt u kans op het winnen van 5 unieke prijzen. De prijzen die wij weggeven zijn:
  1. a) 5 Malibu truien / 1 per winnaar
 2. Op 30/11/2019 ten laatste vindt, op onpartijdige wijze, de aanwijzing van de winnaars(s) van de prijzen van de Actie plaats ‘Trekking’ door middel van trekking. Er zullen 5 trekkingen plaatsvinden.
 3. De resultaten van de trekking worden binnen drie maanden na de Einddatum van de Actie, dus op uiterlijk 30/02/2020 bekendgemaakt via email.
 4. De winnaar van een prijs dient binnen 24u nadat hij van de winst op de hoogte is gebracht, aanspraak op de prijs te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de winnaar op de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd. De nieuwe winnaar wordt overeenkomstig dit artikel 5 van de actievoorwaarden op de hoogte gebracht van de winst.
 5. De prijs zal binnen 14 dagen nadat de winnaar er, tijdig, aanspraak op heeft gemaakt, aan hem worden uitgereikt. Indien de winnaar, om wat voor reden dan ook, de prijs niet in ontvangst kan nemen binnen 2 dagen, vervalt de prijs.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om zelf op tijd de inbox (en spambox) te checken van het opgegeven e-mailadres.
 7. Alle uitgaven die winnaars doen in het kader van de gewonnen prijs - buiten de omschreven prijs- zijn voor rekening van de winnaar.
 8. Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten. 
 9. De Organisator draagt zorg voor afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijs.
 10. De Organisator heeft het recht om de prijs zonder enige communicatie te wijzigen.
 11. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren, behoudt Organisator zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere deelname uit te sluiten en vervalt het recht van de winnaar op de prijs. De Deelnemer doet hierbij voor als dan afstand van enig recht met betrekking tot de prijs.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID - ARTIKEL 6

 1. De Organisator heeft het recht om de Actie, of bepaalde modaliteiten van de Actie, te wijzigen, onderbreken, stoppen, uitstellen of annuleren.
 2. De Organisator en iedere bij de Actie betrokken persoon kunnen niet garanderen dat de Actie niet te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de Organisator ingeschakelde derden of het niet deugdelijk functioneren van de door de Organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken.
 3. De Organisator en iedere bij de Actie betrokken persoon wijzen er op dat het mogelijk is dat uit de Actie, of met de Actie samenhangende handelingen,  eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken voortvloeien (bijvoorbeeld uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen, alsmede het verzenden van de uitslag).
 4. Organisator en aan haar gelieerde vennootschappen vertrouwen op de juistheid van de gegevens die door de Deelnemer aan hen worden verstrekt, zonder dat nader onderzoek nodig is.
 5. Organisator is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Een deelnemer of ieder ander kan dan ook geen rechten ontlenen aan type- en zetfouten. Organisator is evenmin verantwoordelijk voor enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

PERSOONSGEGEVENS – ARTIKEL 7

 1. In het kader van de Actie worden door Organisator bepaalde persoonsgegevens verwerkt, waaronder uw naam- en adresgegevens, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer en (in sommige gevallen) legitimatie. De Organisator hecht belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet.
 2. Organisatie verwerkt deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
  1. Uw deelname aan de Actie;
  2. Om zeker te stellen dat u niet van deelname bent uitgesloten vanwege uw leeftijd of op grond van artikel 3 van deze actievoorwaarden;
  3. Voor het corresponderen met Deelnemers over de Actie;
  4. Wanneer u (een van de) winnaar(s) bent: voor het toezenden van de prijs en het betalen van eventuele daarover verschuldigde kansspelbelasting;
  5. Wanneer u (een van de) winnaar(s) bent: voor het publiceren van uw naam op de Actie site en in verband met deelname aan eventuele promotionele activiteiten rondom de Actie;
 3. Verwerking voor deze doeleinden is noodzakelijk in verband met het uitvoeren van de Actie in overeenstemming met de wet en de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN.
 4. Naast bovenstaande doeleinden kunnen uw persoonsgegevens (uitsluitend met uw toestemming) worden gebruikt voor het versturen van commerciële mailings en kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt bij uw bezoek aan de website in overeenstemming met de voorwaarden van de Online Privacy Policy en het Cookie Statement  die op de site zijn gepubliceerd.
 5. Voor zover nodig in verband met de uitvoering van de Actie, waaronder met name het bepalen van de winnaar(s), het verzenden van de prijzen, het organiseren van de prijsuitreiking, eventuele promotionele acties rondom de prijsuitreiking en het sturen van commerciële mailings kunnen door Organisator derde partijen worden ingeschakeld die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zoals mediabureaus en andere externe dienstverleners. Daarnaast is het mogelijk dat uw persoonsgegevens indien noodzakelijk in verband met de Actie beschikbaar worden gesteld aan andere vennootschappen van de Pernod Ricard Group.
 6. Organisator is onderdeel van een internationale groep van ondernemingen, de Pernod Ricard Group. In geval in verband met de Actie persoonsgegevens worden doorgegeven aan vennootschappen van de Pernod Ricard Group buiten de Europese Economische Ruimte (EEA) of andere landen met een vergelijkbaar beschermingsniveau, zullen door Organisator de nodige waarborgen worden getroffen om te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Deze waarborgen bestaan onder andere uit door de Europese Commissie vastgestelde en/of goedgekeurde Standaard Contractclausules die worden gesloten tussen de Organisator en de vennootschap waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Wanneer u hierover meer informatie wilt ontvangen kunt u een bericht sturen aan Organisator via de contactgegevens die in artikel 7.5 zijn vermeld.
 7. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig in verband met de Actie. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens in beginsel niet langer dan een jaar na afloop van de prijsuitreiking worden bewaard, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is in verband met lopende verjaringstermijnen of wettelijke (waaronder fiscale) verplichtingen. Daarnaast kunnen bepaalde persoonsgegevens door ons langer worden bewaard ten behoeve van statistisch onderzoek, zoals onderzoek dat ons helpt om de doelgroep van toekomstige acties te bepalen. In dat geval worden uitsluitend de persoonsgegevens bewaard die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden, zoals uw leeftijd of geslacht (man/vrouw) en worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om minimale gegevensverwerking te garanderen, waaronder pseudonimisering of, indien mogelijk, maatregelen die ervoor zorgen dat de gegevens in het geheel niet meer aan u kunnen worden gekoppeld. 
 8. U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:
  1. het recht om ons te verzoeken om inzage in en rectificatie van uw persoonsgegevens;
  2. het recht om ons te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben;
  3. het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
  4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, waaronder het versturen van commerciële mailings;
  5. het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  6. Voor zover verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.
 9. U kunt deze rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende adres: Pernod Ricard Nederland B.V., Postbus 37736, 1030 BG AMSTERDAM, e-mailadres: infonl@pernod-ricard.com of, onder vermelding van ‘Malibu Summer Giveaway’. Wissing of bezwaar tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens kan consequenties hebben voor uw recht op deelname aan de Actie op grond van artikel 2, 3, 4 en 5 van de Actievoorwaarden.

AANVAARDING VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN - ARTIKEL 8

 1. Het deelnemen aan de Actie door de Deelnemer houdt zijn aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud, in.
 2. Over de Actie, in het bijzonder de uitkomst van de Actie, wordt niet gecorrespondeerd. Klachten kunnen conform artikel 13 van deze actievoorwaarden aan de Organisator kenbaar worden gemaakt.

DEPONERING EN PUBLICATIE VAN DE ACTIEVOORWAARDEN - ARTIKEL 9

 1. Deze  actievoorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers.
 2. Deze actievoorwaarden zijn online te raadplegen en te downloaden via https://webform-console.pernod-ricard.io/pernod-ricard-netherlands/malibu/microsite/malibu-actievoorwaarden/v1.
 3. Andere informatie over de Actie kan men vinden op site.   

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN WIJZIGING VAN DE ACTIEVOORWAARDEN - ARTIKEL 10

 1. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden zal de Organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De Organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de Actie te verzekeren.
 3. Of een wijziging van de actievoorwaarden noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de Organisator.
 4. Een eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering van de Actie zal zo spoedig mogelijk op de websites https://webform-console.pernod-ricard.io/pernod-ricard-netherlands/malibu/microsite/malibu-summer-giveaway/v1 bekend worden gemaakt.

SLOTBEPALINGEN  - ARTIKEL 11

 1. Op de Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de Actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Organisator, tenzij de Deelnemer binnen tweeëndertig (32) dagen nadat de Organisator zich schriftelijk jegens de Deelnemer op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
 3. Niets uit de inhoud van de Actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Organisator.

KLACHTEN - ARTIKEL 12

 1. Elke vraag of klacht betreffende de Actie, het verloop van de Actie en/of de toekenning van de prijs moet schriftelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de Einddatum van de Actie (waarover de vraag of klacht handelt) worden verstuurd naar het volgende adres: Pernod Ricard Nederland B.V., Postbus 37736, 1030 BG AMSTERDAM, e-mailadres: infonl@pernod-ricard.com onder vermelding van ‘Malibu Summer Giveaway’.
 2. De klacht moet deugdelijk worden gemotiveerd.
 3. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via de telefoon behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk en/of niet binnen 14 kalenderdagen na de Einddatum van de Actie worden ingediend, worden niet behandeld.
 4. Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons van de volgende gegevens te voorzien:
  1. Uw naam, adres, e-mail adres en telefoongegevens;;
  2. een heldere omschrijving en motivering van uw klacht;
  3. de naam van de actie waarover u klaagt;
  4. de periode waarop uw klacht betrekking heeft.
 5. De ontvangst van het klaagschrift wordt binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij u klacht in behandeling nemen en u op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling.
 6. Een klacht wordt behandeld door de afdeling Marketing. Indien de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.